Diederick Sprangers

 

De EU heeft goede wetgeving voor genetisch gemodificeerd voedsel. Ze overweegt echter
om planten bewerkt met de nieuwere genetische modificatietechnieken (aangeduid als
“nieuwe genomische technieken”, NGTs) vrij te stellen van deze wetgeving, omdat de
industrie daarom vraagt. De bekendste NGT is CRISPR. De NGTs zouden nauwkeuriger en
daarom veiliger zijn dan de oudere technieken voor genetische modificatie (GM). We
zouden ze bovendien nodig hebben om de wereldbevolking te voeden. Bij nadere
inspectie vanuit de wetenschap blijken beide argumenten onwaar te zijn. Zowel de oude
als de nieuwe GM-technieken kunnen risico’s voor milieu en gezondheid opleveren; de
wetgeving is bedoeld om deze risico’s te beheersen. Vanuit de antroposofie gezien moet
de landbouw samenwerken met natuur en kosmos en de levenskrachten bevorderen. GM
doet geen van beide. Ze biedt ook geen oplossing voor de grote problemen in de
wereldvoedselvoorziening; daarvoor is een vorm van landbouw nodig die samenwerkt
met de natuur en consumenten in de eigen regio bedient. Vrijstelling van NGT-planten
van de GM-wetgeving zou betekenen dat risicobeoordeling vóór marktintroductie niet
meer vereist is en dat de producten geen GM- of NGT-vermelding op het etiket dragen.
De Europese Commissie heeft dit voorgesteld. Het Europese Parlement heeft het met een
heel kleine meerderheid aanvaard, zij het dat het de etikettering wil handhaven. De
lidstaten moeten zich nog uitspreken in de Raad van de EU. Als deze ‘deregulering’
plaatsvindt, belanden we in een situatie die doet denken aan de jaren negentig, toen de
agrochemische industrie ook vrijwel ongehinderd gentechvoedsel op ons bord kon
brengen. Het verzet daartegen leidde tot de bestaande wetgeving.

Donderdag 21 september 20:00 uur Novaliscollege, Sterrenlaan 16 Eindhoven (leden € 5; niet-leden € 7,50; reserveren niet nodig)

De Heilige Graal is door legenden en sagen omgeven. Uit de Middeleeuwen stammen de verhalen over Parzival, werkzaam verteld door Chrétien de Troyes en Wolfram von Eschenbach.

In onze tijd, de moderne tijd, noemde Rudolf Steiner de door hem geschetste weg naar de bovenzinnelijke werelden de weg naar de ‘wetenschap van de Graal’.

De wetenschap van de Graal, de Anthroposofie, begint met de omvorming van denkbeeld in denkkracht. Meegevoerd door de stroom van het denken beleven wij de denkinhoud, maar niet de stroom. Leer ik, door een niet-aflatende innerlijke activiteit, stil te staan in de stroom, dan beleef ik in mij díe kracht die het denken beweegt.

Deze omvorming is de Graal en is Gezondheid. Enerzijds werkt de levende kracht terug op de eigen lichamelijkheid en onderhoudt of herstelt hij de fysieke gezondheid. Anderzijds verschaft de omvorming bewust toegang tot de werkelijkheid: de kracht van het denken is tevens de denkende scheppingskracht die werkzaam is in de natuur. Geconfronteerd met ziekte kun je zo de werkelijkheid van de gezondheid vinden. Voor de arts is dit wezenlijk in de geneeskundige praktijk. ‘Als de denkkracht begint te spreken, aanschouwen we dat die kracht levend de werkelijkheid vormt, en tevens onze begrippen vormt en belicht’ (Mieke Mosmuller, 1994). Volgen wij Aristoteles, dan is de gezondheid de vorm die de arts bij ziekte hanteert.

Michiel Suurmond (* Amsterdam 1974) zal op 21 september over deze thema’s spreken. Hij studeerde geschiedenis in Amsterdam en Wenen, is docent geschiedenis op het Geert Groote College Amsterdam en is daar lid van de schoolleiding.

Nieuwsbrieven van Antroposana (landelijk)

Antroposana (landelijk) verstuurd 4 tot 8x per jaar een digitale nieuwsbrief.

Nu blijken niet alle leden daarvan op de hoogte te zijn.

Als lid krijg je deze nl. niet automatisch, dat zou in strijd zijn met de privacywet.

Je krijgt hem alleen als je je hiervoor aanmeldt.  en afmelden kan altijd, onderaan de ontvangen nieuwsbrief.

In de nieuwsbrief brengen wij nieuws over antroposofische gezondheidszorg en over Antroposana. De nieuwsbrief van juni kun je hier lezen, dan heb je een voorbeeld: nieuwsbrief Antroposana juni

Mocht je je voor de nieuwsbrief willen aanmelden, dan kan dat hier: https://www.antroposana.nl/afdelingen/nieuwsbrief

De activiteiten van Antroposana Eindhoven komen er niet vanzelf maar worden georganiseerd door een bevlogen groepje mensen.
Omdat we graag willen dat onze activiteiten aansluiten bij onze leden en andere geïnteresseerden vergaderen we een paar keer per jaar hierover.

 • Zou je mee willen kijken en beslissen?
 • zou je mee willen helpen met onze activiteiten?

laat het ons dan weten.

Je kunt reageren via de contactgegevens van deze site.

Link naar de Flyer Antroposana flyer 2023-02

In 1924 houdt Rudolf Steiner tijdens Pinksteren en de dagen daarna een achttal voordrachten die later als ‘de landbouwcursus’ door het leven zijn gegaan.
Deze voordrachten vormen de basis van de biologisch-dynamische landbouwmethode.

Uit de eerste voordracht is het volgende, veelzeggende, citaat afkomstig:
“Waarom is het tegenwoordig onmogelijk om nog zulke aardappels te eten als ik in mijn jeugd gegeten heb? Ik heb het werkelijk overal geprobeerd. Je kunt nergens meer zulke aardappels eten, ook niet waar ik ze indertijd gegeten heb”.

Heel wat dingen zijn in de loop van de jaren beslist achteruitgegaan wat hun innerlijke voedingswaarde betreft. De laatste decennia laten dat bij uitstek zien.” (pagina 27, Nederlandstalige uitgave van de landbouwcursus, 3 e druk 2017).

Wat is er uit dit citaat op te maken?
Uit het feit dat het in de landbouwcursus staat, kunnen we gevoeglijk aannemen dat voedingskwaliteit ten nauwste met landbouw te maken heeft. Je zou kunnen zeggen: eten is een agri-culturele activiteit. Anders gezegd: wat we eten bepaalt hoe het landschap er uit ziet.

Ten tweede:
Blijkbaar is er iets veranderd in de jaren tussen Steiners jeugd zo rond 1870 en het jaar 1924, het jaar van de landbouwcursus. Niet alleen in bepaalde regio’s maar overal. In welke dimensie moet dat gezien worden? Europees? Globaal? Kosmisch? Mijn inziens vormt het gebeuren dat in 1879 heeft plaatsgevonden, en dat door Rudolf Steiner talloze malen is aangehaald in zijn voordrachten, een sleutel tot een antwoord. Het behelst de val van Ahriman en zijn helpers. Zij werden door de aartsengel Michael en zijn engelen uit de hemel gestoten en op aarde geworpen.

Dat heeft, naar ik meen, gevolgen voor de aarde als levend organisme in haar wezensdelen. En ook voor de menselijke ziel in zijn denken, voelen en willen. Dáár woedt nu de strijd tussen Michael en de draak.

Rudolf Steiner heeft met de antroposofische impuls een medicijn gegeven om een toekomst voor mens en aarde mogelijk te maken. De landbouwcursus vervult daarin een hele specifieke taak: het beschrijft een landbouwsysteem in haar aards-kosmische dimensies en geeft talloze concrete maatregelen aan om het verder te ontwikkelen. Daaruit komen voedingsmiddelen voort die de mens ten diepste voeden en die tegelijkertijd ook aan de aarde een gezond makende impuls geven.

Deze aspecten zullen op 8 juni aan de orde komen in de voordracht die René Groenen zal geven.

16 februari 2023 Lezing Allergieën en immuniteit

Allergieën en immuniteit (vanuit antroposofisch wetenschappelijk perspectief)

In de afgelopen decennia zijn de mensen in de westerse wereld steeds allergischer geworden (bv. hooikoorts, voedselallergieën, eczeem). Een allergische reactie is een te sterke reactie van ons immuunsysteem op “normale” niet gevaarlijke substanties (allergenen), die in contact met of in het lichaam komen, die als niet-zelf en gevaar gezien worden. De overgevoeligheidsreactie leidt tot de ziekte(symptomen).

Tijdens deze lezing zal ingegaan worden op allergieën, de werking van het immuunsysteem, en het versterken van het immuunsysteem vanuit een Antroposofisch wetenschappelijk perspectief.

Link naar de flyer

 

Laat de Genneper Watermolen niet verloren gaan!

Vijf jaar geleden verbrak de gemeente Eindhoven het huurcontract met de exploitant van een winkel in meel en dierenvoeding, gevestigd in de Genneper Watermolen. De reden was dat hij zich niet hield aan de afspraken, dat hij met de watermolen moest malen. Als een molen niet wordt gebruikt waarvoor hij is bedoeld, namelijk het malen van graan, dreigt voortijdige slijtage van de houten onderdelen van het maalwerk.

Na vertrek van de huurder hebben twee gediplomeerde molenaars, het echtpaar Hans Kalkhoven en Annemie Driessen, vanaf 2018 de molen als vrijwilligers weer graan laten malen. Bovendien is de molen nu open voor bezoek en geven de beide molenaars rondleidingen voor bezoekers, groepen leerlingen van scholen en vele anderen. Daarnaast wordt de molen ook gebruikt als opleidingsmolen en examenmolen.

De voormalige huurder is tegen het verbreken van het contract in beroep gegaan. Na een rechtsgang van vijf (!) jaar heeft het Gerechtshof uitgesproken dat de gemeente ten onrechte het contract heeft verbroken en dat de huidige molenaars per 1 november de molen moeten verlaten en dat daarna de molen weer als winkel gebruikt kan worden. Als stichting Vrienden van Gennep maken wij ons hier ernstige zorgen over!.

De molen is een rijksmonument, een monument dat nu weer gedegradeerd wordt tot decor voor een winkel van hondenbrokken en tarwemeel. De educatieve en andere functies zullen weinig of geen aandacht krijgen. De molen is een belangrijke factor in de beleving van het gebied waar de molen staat, een van de weinige historische landschappen die Brabant nog bezit. De molen is van belang om de keten graan-meel-brood in de praktijk te kunnen demonstreren. De mooie plannen, die de gemeente Eindhoven ontwikkelt om de omgeving van de molen verder te vergroenen, zullen door deze ontwikkeling ernstig worden bemoeilijkt.
Als stichting proberen wij de aandacht van de Eindhovense politiek hierop te vestigen door in gesprek te gaan met raadsleden en wethouders.

De beide molenaars zijn een petitie gestart, die via deze link: www.vriendenvangennep.nl ondertekend kan worden.

Bent u ook bezorgd, onderteken dan de petitie en deel deze oproep met vrienden en bekenden.

namens de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep
,

Kik de Nooijer (voorzitter), Roos Boink (secretaris), Wim Helms (penningmeester), Simon van Schooten. Bart Brenneker, Barbara Stolte, Hein van Rooij (bestuursleden).

2 november 2022 – Relatie met de gestorvenen – lezing Wilbert Lambrechts

Mede op grond van zijn recente onderzoek hebben wij Wilbert Lambrechts, voorzitter van de Antroposofische Vereniging in België, ex-leraar Vrije School en publicist, gevraagd dit jaar deze traditie in Eindhoven voort te willen zetten.
Hierop heeft hij vol enthousiasme en positief gereageerd en zal hij woensdag 2 november naar Eindhoven afreizen.

De inhoud van zijn voordracht betreft het onderhouden van de relatie met de gestorvenen en vanuit de dimensie van zijn onderzoek duidt hij de voordracht met de titel:

‘RELATIE MET DE GESTORVENEN‘

Met deze titel zal Wilbert Lambrechts, vanuit dit perspectief de voordracht inhoud geven. Daarbij zal hij zich o.a. baseren op het door hem verrichte onderzoek vanuit zowel antroposofische als
literair-historische gezichtspunten. Hij heeft de eerste resultaten van dit onderzoek, in maart 2020 gepresenteerd tijdens een zogenaamde Rilke-weekend in het Goetheanum. Daarbij baseerde hij zich op 2 lange gedichten die Rainer Maria Rilke in een kleine bundel Requiem gepubliceerd heeft. Het gaat in deze gedichten om twee jong gestorven mensen van wie de biografieën bekend zijn:  de schilderes Paula Modersohn-Becker en de jonge dichter en Baudelaire-vertaler Wolf van Kalckreuth.

 • Wie waren zij, deze jong gestorvenen?
 • Welke dood stierven zij?
 • Welke biografieën doorleefden ze en hoe hing hun dood samen met hun leven?
 • Welke gesprek voerde Rilke met hen en wat was daarmee zijn bedoeling?
 • Wat had hij hen te zeggen?
 • Welke rol speelde daarin de kunst en met name de kunst van het woord, het medium van de poëzie?
 • Wat dreef hem om dit te doen?
 • Wat betekende sterven voor hem persoonlijk?
 • En welke betekenis kunnen deze inzichten voor ons krijgen?

Mede op grond van dit bijzondere onderzoek en de dringende vragen die hierbij worden opgeroepen zal Wilbert Lambrechts ook specifiek ingaan op hoe wij met de inzichten die hij hierbij heeft gekregen ons mee kan nemen naar dit “nieuwe horen“.

Tijd: Woensdag 2 november 2022 van 20-22 uur
Plaats: Novaliscollege , Sterrenlaan 16 Eindhoven, 5631 KA
Bijdrage : Leden 5 euro; niet-leden 7,50
Info: Henk Verboom email: henkwillemverboom@gmail.com ; mobiel: 0615054471

Vrouwenkwartet ‘Ladybirds’ zingt het programma ‘Be like the bird’. 

Op 7 oktober, 19 en 22 oktober zingt het ensemble Ladybirds het programma ‘Be like the bird’. In het programma staat de gewichtloosheid van de klank centraal. Het lied ‘Be like the bird’ van de jonge componiste Abbie Betinis, was de inspiratie voor het thema.

‘Be like the bird that pausing in her flight a while on boughs too slight. Feels them give way beneath her, and sings, and sings and sings knowing she hath wings.’

Zangers in het ensemble zijn: Jacoba Dilg, Heleen van Boeschoten, Janneke Moes en Inge van Keulen.

 


22 oktober ochtendconcert met workshop ‘stemonthulling’ in Eindhoven

Kaartverkoop en informatie: heeltjevb@hetnet.nl

 

13-10-2022 – Lezing Kanker – Henk Bakker

Op 13 oktober organiseren wij de eerder door corona afgelaste lezing over: KANKER

Antroposofische arts Henk Bakker, ook bekend door zijn publicaties in het blad “Verwachting” van Hans Stolp, zal deze lezing alsnog zijn beslag gaat krijgen.

Kanker in zijn verschillende verschijningsvormen treft 2/3 van onze bevolking, hetzij persoonlijk of in familie/vriendenkring. Met deze lezing en uitwisseling hopen wij bij te dragen aan enerzijds de preventie en anderzijds inzicht in de verschillende mogelijkheden om deze volksziekte te kunnen benaderen.

Henk gaat in op de vragen zoals:

 Hoe ontstaat het?
 Kun je het voorkomen?
 Welke ( antroposofische) behandelingen zijn er?
 Is er samenhang met andere ziekten?

Datum: 13 oktober om 20:00 – 22:00

Plaats: Novaliscollege , Sterrenlaan 16, Eindhoven KA 5631
Bijdrage: Leden 5 euro; niet-leden 7,50
Info: Henk Verboom email: henkwillemverboom@gmail.com ; mobiel: 0615054471

 

Op Donderdag 19 mei heeft AntropoSana Eindhoven weer een lezing op het programma staan. Deze keer het onderwerp “Gezondheid; welke invloeden hebben opvoeding en onderwijs” door Frans Lutters (vermaard pedagoog, Docent VO en auteur van diverse boeken)

   • Hoe belangrijk is opvoeding en onderwijs voor de gezondheid, ook op lange termijn?
   • Welke invloed heeft de ontwikkeling van het denken, voelen en willen op de gezondheid?
   • Wat kun je als opvoeder doen?

Adres: Novalis college, Sterrenlaan 16, 5631KA Eindhoven

Entree: leden 5,00 euro niet leden 7,50 euro (kopje koffie of thee inbegrepen)

Link naar de Flyer

Op 17 februari 2022 heeft Antroposana Eindhoven weer een lezing op het programma staan. Deze  keer komt Mathijs van Alstein spreken over de Spirituele dimensie van gezondheid en welzijn. Mathijs is van origine Filosoof en hij is Priester bij de  Christengemeenschap. Tijdens de lezing proberen we antwoord te vinden op vragen als:
– Kunnen spiritualiteit en religiositeit helend zijn?
– Is er iets in ons wat niet ziek kan worden?
– Hoe vinden wij dat stuk van onszelf?

Kosten:  8 euro Kopje koffie of thee tijdens de pauze is inbegrepen
Tijd:    20.00 -22.00 uur
Adres:    JOHANNESKERK, Mercuriuslaan 1C, 5632EE Eindhoven

Wat ziet mijn oog?
 • Hoe gaat mijn oog de verbinding aan met de “buiten” wereld?
 • Hoe staat mijn oog in verbinding met mij?
 • Hoe zit dat met alle dingen die je waarneemt?
 • Wat doet dat met het “ik”?

Wim Huige – Antroposofisch Oogarts
Do. 11 nov. 2021 – 20.00-22.00 uur

Let op ander Adres: 
Johanneskerk,
Mercuriuslaan 1C,
5632 EE  Eindhoven

Entree: 8,00 euro

Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/  ● Facebook: AntroposanaEindhoveneo ● E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

 

Lezing – Zoltán Schermann – Hoog-gevoeligheid – 9 september 2021

klik op de afbeelding om te openen

ZOLTAN SCHERMANN (Antroposofisch Arts)
Do. 9 sept 2021 – 20.00-22.00 uur
HOOG-GEVOELIGHEID, Is het aangeboren of wordt het ontwikkeld?

 • Is het een talent, of word je er vooral door gehinderd?
 • Zijn er steeds meer mensen met hoog-gevoeligheid?
 • Waarom is het bij de één een kracht en bij de ander een hindernis?
 • Welke inzichten of therapieën zijn er om hier beter mee om te gaan?

Let op ander adres: Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS Eindhoven
Entree: 10 euro

Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/  ● Facebook: AntroposanaEindhoveneo ● E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

 

Beste leden van AntropoSana Eindhoven
Zaterdag 4 sept is het Antroposofische gezondheidsmarkt op de Genneper Hoeve in Eindhoven.
TOEGANG IS GRATIS

Ter gelegenheid van 100 jaar Antroposofische gezondheidskunde wordt deze markt georganiseerd door Mercuur tezamen met de diverse zorgaanbieders en met AntropoSana Eindhoven.

Dit is niet alleen een markt met heel veel kramen met informatie van (plaatselijke) zorgaanbieders, interessante boeken en folders en mooie spullen….

nee, er is een heel programma met optredens, workshops, lezingen, en heel veel activiteiten voor volwassenen en kinderen en daarnaast is er catering van de Genneper Hoeve.

Kortom een goed gevuld dagprogramma!

Klik om toegang te krijgen tot markt-4-sept.pdf

klik op de afbeelding om te openen

Henk Bakker (Antroposofisch Arts)
Do. 7 oktober 2021 – 20.00-22.00 uur
KANKER!

 • Hoe ontstaat het?
 • Kun je het voorkomen?
 • Welke antroposofische behandelingen zijn er?
 • Is er samenhang met andere ziekten?

Let op ander adres: Emmaüskerk, Jan van der Wegestraat 2, 5622 JS Eindhoven
Entree: 10 euro

Informatie  over deze avond, Henk Verboom, tel.  06-150 54 471 – henkwillemverboom@gmail.com
www.antroposana.nl/eindhoven/  ● Facebook: AntroposanaEindhoveneo ● E-mail: antroposanaeindhoven@hotmail.nl

Op 4 September wordt van 10.00 tot 16.30 de Antroposofische gezondheidsmarkt georganiseerd op de Genneper Hoeve. Natuurlijk is AntropoSana ook aanwezig.

 • Er is een gevarieerd programma met 35 kramen, boekentafel, korte lezingen, workshops en muziek.
 • Daarnaast is de boerderijwinkel open, zijn er kinderactiviteiten en is ook de nodige catering aanwezig.

Parkeren kan deze dag helaas niet op het parkeerterrein bij de Hoeve (want die wordt in beslag genomen door de markt), maar is wel mogelijk op de Antoon Coolenlaan.

En natuurlijk in deze (Corona) tijd; raadpleeg deze site voor de laatste ontwikkelingen.

De lezing van Zoltan Schermann over Hoog gevoeligheid op 18 februari 2021 wordt als gevolg van de Corona- maatregelen verzet naar een nader te bepalen datum.  Als er meer zicht is op mogelijkheden wordt dat op deze site bekend gemaakt.

Is verzet naar 9 sept 2021